Priser

Kontingenter og gebyrer 2019.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår                      kr. 500,-
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår                      kr. 250,-
Innmeldingsgebyr (hele året)                                               kr. 200,-         

Båtfeste (sommersesongen)


Medlemmer                                                          kr.   650,- pr. bryggemeter           
Andre Eksterne                                                     kr.1300,- pr. bryggemeter          

Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli.


Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

Utsetting/opptak utenom oppsatte dager  

Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig og utføres av 1 havnebetjent. Tid avtales direkte med havnebetjenten.

Medlemmer                                                                          kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                     kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut 

Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen

Medlemmer                                                                          kr. 1000,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                                 kr. 1500,- pr. løft opp eller løft ut. Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett frammøte for havnebetjenten faktureres kun for ett oppdrag.

Leie av kran til masteløft og/eller leie av mastestativ for masteopplag for seilbåter

Medlemmer                                                                          kr. 110,-
Eksterne/Andre                                                                     Kr. 220,-

Bruk av kran til masteløft avtales med sertifisert personell. Havnebetjentene skal ikke involveres.

                                                                                 

Utsettingsavgift på rampe (medlemmer/ gratis)                           

Kr.50,- ut og kr. 50,- opp

Det betales med Vipps eller via sms før rampa tas i bruk. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil påløpe hvis det ikke er betalt.

 

Vinteropplag i havna forutsatt opptak/utsett på ordinære lørdager.
Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke.

Båtstørrelse                                       Medlem                     Eksterne/Andre                      Under 20 fot                                                   1200,-                      2400,-
20 – 25 fot                                              1800,-                                3600,-
26 – 30 fot                                              2400,-                                4800,-
31 – 35 fot                                              3000,-                                6000,-
Over 35 fot                                             3600,-                                7200,-

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 650,- /kr. 1300,- pr. bryggemeter). For større båter fastsettes prisen etter avtale med styret.

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til første opptaksdato).

Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på kr. 1.000,- dersom flyttingen utføres av foreningen. 

For sent utsett
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, skal båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter kr. 300,- for hver påbegynt uke.

Bruk av strøm
Båteiere som ønsker strøm om bord vinterstid, skal ha avtale med styret om dette og bruke godkjent strømmåler, som leies av foreningen. Det betales kr. 1.500,- i depositum for strømmåleren. Strømforbruk avleses ved utsett og beregnes etter vintersesongens høyeste pris + kr. 0,50 pr. kwh. I båtpussperioden kan strøm brukes gratis i tilknytning til dette arbeidet, men det tillates ikke bruk av strøm til oppvarming.

Gebyr knyttet til Vedtektenes pkt. 10 – Vaktordning/vaktplikt
Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 900,- pr. natt.

Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,-

Havneavgift – gjestebrygge                                                                                             

Kr. 200,- pr. natt etter kl. 22.00.  (forutsatt at plassene oppgraderes med strøm og tilgang til dusj)

Det betales med Vipps eller via sms. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil påløpe hvis det ikke er betalt.

Purregebyr


Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring.

 

Tariffene er revidert på ekstraordinært årsmøte 10.09.18 og på ordinært årsmøte 27.11.18.