Vedtekter gjeldende fra og med sesongen 2019. 

§1. Medlemmer av SMF har fortrinnsrett til å benytte båthavnen. Plassene fordeles etter medlemsansiennitet i foreningen. Det presiseres at bostedsadresse i Svelvik er en betingelse for medlemskap. Styret konsulterer Folkeregisteret for avgjørelser i tvilstilfeller angående bo- og adresseforhold.

Dersom forholdene tillater det, kan styret i SMF også gi ikke-medlemmer rett til båtplass. Båteiere innen kommunen har da førsterett etter medlemmer av SMF. Styret kan imidlertid ikke tildele plasser til merkantilt bruk.

Det vises også til festekontrakt av 07.09.69, reforhandlet pr. 04.12.15, med Drammen Havnevesen som gjennom denne har rett til 14 båtplasser innenfor havneområdet (8 plasser à 2 m, 2 plasser à 2,5 m, 2 plasser à 3 m, 1 plass à 3,5m og 1 plass à 4,0 m).

§2. Brukere av havnen plikter å rette seg etter de vedtekter og tariffer som gjelder. Likeledes plikter de å etterkomme de pålegg som styret/ havnebetjent/ måtte gi direkte eller gjennom oppslag.

§3. Styret tildeler plasser etter medlemmets ansiennitet i foreningen der lavere medlemsnummer har fortrinnsrett til plass Tildelte plasser disponeres for en sesong om gangen, og alle må søke om plass på nytt for ny sesong. Det skal søkes via søknadsskjema som sendes på e-post til alle registrerte medlemmer pr. 1. november, og søknadsfristen er 30. november. Unntaksvis aksepteres søknad pr. post.

Medlemmer som ikke får plass settes på venteliste. For sent innkomne søknader settes på venteliste etter de som har søkt båtplass i rett tid. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen tildeles fortløpende.

Det er båteiers plikt å ha gyldig forsikring for sin båt før sjøsetting. Båten skal registreres i småbåtregisteret eller merkes på annen måte som gjør det mulig å identifisere eier. Båter i vinteropplag i havneområdet skal også være forsikret.

 

§4. Ingen båt, eller del av båt (inkl. joller), må stikke utenfor pælene, eller inn over brygge. Styret skal ikke pålegges å pæle om en båtplass, og dybden er 2 m.

Båtplasser disponeres etter innbetalt havneavgift f.o.m. første utsettingsdag og t.o.m. siste opptaksdag.

Kriteriene for tildeling av båtplass er:

Båtens bredde maks. 190 cm - 2,0 m plass
Båtens bredde maks. 235 cm - 2,5 m plass
Båtens bredde maks. 280 cm - 3,0 m plass
Båtens bredde maks. 330 cm - 3,5 m plass
Båtens bredde maks. 380 cm - 4,0 m plass
Båtens bredde maks 430 cm - 4,5 m plass

Båteiere må selv sørge for tilstrekkelige og gode fortøyninger, samt riktig fendring av sine båter.

Båteiere som har fått tildelt båtplass, har ikke anledning til å låne ut denne, med mindre båtplassjefen finner en kortvarig ordning tilfredsstillende for alle parter.

Båtplassen aksepteres gjennom betaling av anvist båtfeste pr. 1. mars. Dersom betaling ikke gjøres eller annen skriftlig melding er gitt styret innen 15. mars, bortfaller tildelingen
(sykdom/force majeure må komme i mellom). Ventelister avklares innen 1. april, og betales
innen 30. april.

Eventuell avgivelse av båtplass etter dette skal meddeles styret skriftlig. Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli.

Dersom et medlem selger båten i løpet av sesongen kan kjøper tilbys å disponere plassen ut sesongen dersom det ikke er venteliste. Medlemmet avklarer dette med havnesjefen før avtale inngås med kjøper. Refusjoner behandles som beskrevet i forrige avsnitt. Kjøper faktureres for båtplass etter gjeldene tariff for medlemmer/eksterne. Medlemmet som inngår avtalen med kjøper er ansvarlig for tildelt vakt hele sesongen.

 

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

§5. Gjeldende kontingenter og gebyrer i henhold til stadfestet tariff betales til kasserer ved tildeling av båtplass – innen 1. mars hvert år. Øvrige gebyrer og avgifter må betales innen forfall.

§6. Båteier er selv ansvarlig for opptak og utsetting. Båteier må selv sørge for nødvendig og riktig skolingsmateriell og hjelp. Havnebetjent vil inspisere skolingsmateriell før opptak. Ved mangler kan havnebetjent nekte opptak.

Båteier er ansvarlig for rydding av sin opplagsplass. Tilhengere og alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Overtredelse bøtelegges ihht gjeldende tariff. Utsetting skal skje palmelørdag og de 3 siste lørdagene før 15. mai. Opptak skal skje 3. lørdag i september og 1. og 3. lørdag i oktober. Ved vanskelige værforhold kan havnesjefen sammen med havnebetjentene forlenge perioden for utsetting/opptak.

Styret kan ilegge dagmulkt til båteiere som ikke har sjøsatt innen 15. mai.

I de tilfeller traktor benyttes til transport av båter utenfor havneområdet, skal dette gjøres slik at det ikke forsinker øvrig opptak/utsetting. Fortrinnsvis skal slik transport skje etter opptak den aktuelle kvelden. Foreningens traller kan ikke benyttes til denne transporten.

Maksimal størrelse av båt ved bruk av utsettingsrampen er 22 fot og samtidig 1.500 kg.

§7. Medlemmer kan om sommeren benytte kranen til ettersyn av båtene mot å betale gjeldende satser. Ikke-medlemmer kan også benytte kranen til samme formål mot å betale gjeldende takst. Alle henvendelser i denne forbindelse må skje til havnebetjentene.

§8. I særlige tilfeller kan styret innvilge sommeropplag på tomten i perioden fra siste utsettsdato til første opptaksdato mot godtgjørelse etter gjeldende tariff. Båteiere må rette seg etter havnesjefens/havne- betjentens anvisning om flytting av båten til et passende sted. Skulle det oppstå tvister av noen art, skal havnesjefen avgjøre saken i samråd med styret.

§9. Enhver båteier plikter å gi havnesjefen/havnebetjenten hjelp i havnen når denne forlanger det. Videre plikter enhver båteier selv å holde orden på sin båtplass både sommer- og vinterstid. Unnlatelse vil bli påtalt. Ved gjentakelser kan styret inndra båtplassen.

§10. Alle som har båtplass i havnen, plikter å delta i vaktordningen. Dersom man er forhindret fra å møte, skal båteier skaffe stedfortreder. Stedfortreder skal godtgjøres direkte av medlemmet etter de til enhver tid gjeldende satser fastlagt av årsmøtet. Ved total uteblivelse vil medlemmet, i tillegg til godtgjørelse for stedfortreder, bli bøtelagt etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av årsmøtet.

Medlemmet varsles ved 2. gangs uteblivelse fra vakt. Ved 3. gangs unnlatelse av å møte til vakt over 3 siste sesonger, kan vedkommende ekskluderes fra foreningen, jfr. lovenes § 4.

Revidert på årsmøtet 27.11.17.

Revidert på årsmøtet 27.11.18.